Online řešení škodní události

Cestování

Nahlásit

Kdy hlásit škodu z cestovního pojištění?

vehicles

Řešení škody

Lékařské ošetření či způsobená škoda ihned

Lékařské ošetření či způsobená škoda

 • V případě, že potřebujete lékařské ošetření, volejte na asistenční linku UNIQA: +420 296 333 696 a vyhledejte okamžitou pomoc lékaře,
 • nezapomeňte si ponechat potřebné doklady (lékařská zpráva z prvního ošetření, policejní protokol, atd.).
 • Pokud způsobíte škodu na věci, je třeba si zachovat i originál faktury na úhradu poškozené věci, včetně dokladu o úhradě (pokud jste poškozenou věc již uhradili),
 • při hospitalizaci v nemocnici předložte asistenční kartičku k pojištění,
 • pokud místní zařízení/lékař neakceptuje garanci platby od UNIQA pojišťovny, uhraďte náklady na lékařskou péči v hotovosti na místě. Doklady o platbě nám předložte po návratu do ČR. Pojistné plnění vám bude zasláno na váš účet v eurech.

Více informací

Kontaktovaní asistenční linky

 • Pokud se v zahraničí dostanete do situace, ve které budete potřebovat pomoc, volejte asistenční linku UNIQA: +420 296 333 696,
 • při telefonátu s asistenční linkou uveďte:
  • číslo pojistné smlouvy,
  • jméno a příjmení pojištěného,
  • místo aktuálního pobytu pojištěného (adresa, nemocnice, telefonický kontakt),
  • popis škodní události.

*po vzniku ŠU ihned nahlaste událost asistenční službě.

Více informací

Kontaktovaní asistenční linky
Řešení škody po návratu do ČR

Řešení škody

 • Pojistnou událost nám nahlaste neprodleně, nejpozději do 30 dnů po návratu do České republiky,
 • online řešení škodní události je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody. Při online hlášení můžete okamžitě připojit požadované dokumenty, čímž urychlíte likvidaci škody.
 • před samotným hlášením si připravte:
  • číslo smlouvy,
  • údaje o škodě (kde a co se stalo),
  • údaje o účastnících (rodné číslo, adresa, telefon, e-mail),
  • protokol policie a lékařskou zprávu s podobnou diagnózou poranění  poškozeného (při škodách zodpovědnosti),
  • lékařskou zprávu, lékařský předpis (při škodách na zdraví),
  • originály účtů za vynaložené výdaje – pobyt v nemocnici, léky (při škodách na zdraví)
  • číslo bankovního účtu (v případě, že budete požadovat vyplacení pojistného plnění na bankovní účet),
  • potvrzení poskytovatele služby s uvedením vyčíslené výše storno poplatku (pojištění storno poplatků).

 

Více informací

Likvidace škody

 • Po nahlášení pojistné události obdržíte číslo škody a na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci škody,
 • v situaci, kdy zaslaná dokumentace není kompletní či chybí originály dokumentů, bez kterých nelze ukončit šetření škody, může likvidátor vyžádat jejich doložení,
 • dokumenty potřebné pro vybavení škody je možné vložit přímo přes online portál.

Více informací

Likvidace škody
Ukončení likvidace škody

Ukončení likvidace škody

 • Po ukončení šetření je pojistné plnění splatné do 15 dnů od doby, kdy pojišťovna sdělí výsledek likvidace škody oprávněné osobě.

Více informací

Uzavření škodní události

 

Uzavření škodní události

Dokumenty ke stažení

Často kladené otázky (FAQ)

Co dělat v případě akutních zdravotních problémů v zahraničí?
- kontaktujte asistenční službu UNIQA: +420 296 333 696,

- při telefonátu s asistenční službou uveďte:
 • číslo pojistné smlouvy, 
 • jméno a příjmení pojištěného,
 • místo aktuálního pobytu pojištěného (adresa, nemocnice, telefonický kontakt),
 • popis škodní události,
- při hospitalizaci v nemocnici predložte asistenční kartičku k pojištění,
- pokud místní zařízení/lékař neakceptuje garanci platby od UNIQA pojišťovny, uhraďte náklady na lékařskou péči v hotovosti na místě. Doklady o platbě nám předložte po návratu do ČR. Pojistné plnění vám bude zasláno na Váš účet v eurech.
Jaké jsou požadované dokumenty?
Pojištění léčebných výloh
 • originály lékařských nálezů a diagnóz
 • seznamy výkonů
 • účty za pobyt v nemocnici a za léky
 • další originály dokumentů potřebné pro stanovení výše plnění
Jaké jsou požadované dokumenty?
Pojištění odpovědnosti
 • škody na věcech: protokol mezi pojištěným a poškozeným (jak ke škodě došlo, kdy a kde k ní došlo, co bylo poškozeno, v jakém rozsahu, pořizovací cena a stáří věci, výše škody). Protokol musí být podepsán pojištěným a poškozeným a dvěma svědky (u svědků uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefon)
 • újma na zdraví: protokol policie a lékařská zpráva s podrobnou diagnózou poranění poškozeného
Jaké jsou požadované dokumenty?
Pojištění stornovacích poplatků
 • doklad o zaplacení stornovacích poplatků za zrušení pobytu nebo cesty včetně storno faktury organizátora, výdajový účetní doklad o platbě a příjmový účetní doklad o vrácené částce
 • doklady prokazující vznik události (např. lékařské potvrzení od lékaře o úrazu, nemoci nebo jiných zdravotních potížích, potvrzení o hospitalizaci, úmrtní list, úřední zpráva o škodě na zdraví nebo na majetku, zpráva orgánů statní správy a samosprávy o živelní události nebo rozsáhlé škodě na majetku, potvrzení policie o spáchání závažného násilného trestného činu atd.)
Jaké jsou další možnosti řešení škody?
 • poštou: po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6.
 • online: řešení škodní události online je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody. Při online hlášení můžete okamžitě připojit požadované dokumenty, čímž urychlíte dobu trvání likvidace škody.
Jaké jsou požadované dokumenty?
Úrazové pojištění
 • lékařská zpráva o zdravotním stavu s diagnózou a prognózou úrazu
 • v případě smrti následkem úrazu kopie úmrtního listu pojištěného
Jaké jsou požadované dokumenty?
Pojištění zavazadel
 • Veškeré doklady prokazující oprávněnost nároku pojištěného: zejména doklad o policejním šetření nebo doklad o ztrátě zavazadel dopravcem (PIR) nebo doklad o dopravní nehodě, živelní nebo jiné události atd.
 • seznam odcizených či poškozených zavazadel, včetně dokladů o jejich nabytí a ceně (účty, faktury).
Kontakty
Zavolejte nám
Všeobecná infolinka
(+420) 488 125 125
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00
Napište nám
Pomoc v nouzi
+420 272 101 020
+420 296 333 696
+420 255 716 679