Online řešení škodní události

Majetek

Včetně připojištění:

 • „Kutil“
 • „Klíšťová encefalitida“

Nahlásit

Kdy hlásit majetek?

Odpovědnost za škodu

Včetně připojištění:

 • „Provoz dronů“

Nahlásit

Kdy hlásit odpovědnost za škodu?

Nevíte přes který formulář řešit škodu?

My Vám poradíme

Potřebuji poradit

vehicles

Řešení škody

Záchrana zdraví a majetku ihned

Záchrana zdraví a majetku

 • V případě vzniklé škody je prioritou ochrana zdraví a zabezpečení pomoci. Zajistěte, aby se škoda dále nezvětšovala a nerozšiřovala (např. uzavření přívodu vody, provizorní oprava střešní krytiny),
 • pokud máte podezření, že došlo ke spáchání nebo pokusu o trestný čin, přivolejte policii.
 • V případě škod způsobených požárem volejte hasiče, a to i v případě uhašení požáru vlastními silami,
 • pokud je to možné, s finální opravou a odstraňováním škod počkejte až na pokyn pojišťovny. Pokud se nejedná o předměty podléhající rychlé zkáze, uchovejte poškozené věci do provedení obhlídky pojišťovnou, příp. obdržení jiného pokynu pojišťovny.
 • Nezapomeňte řádně zdokumentovat škodu a pořídit fotografie. 
 • Neuznávejte ani zcela, ani částečně nárok poškozeného na náhradu škody a tuto škodu bez souhlasu UNIQA pojišťovny nehraďte.

Více informací

Dokumentace škody na majetku

 • Škodnou událost je třeba zdokumentovat. Zaznamenejte vzniklou škodu a zhotovte detailní fotografie všech poškozených předmětů.
 • Důležité je zhotovit a připojit i fotografii s celkovým pohledem na poškozené věci a místo škody. Na fotografiích by měl být viditelný konečný rozsah poškození.

Více informací

Dokumentace škody na majetku ihned
Seznam poškozených věcí

Seznam poškozených věcí

 • Vytvořte si seznam poškozených či odcizených věcí, doplňte jejich stáří a pořizovací ceny.
 • Pokuste se připravit potřebné pořizovací doklady k uvedeným položkám.

*Seznam je vhodné předložit na obhlídce

Více informací

Nahlášení škody

 • Škodu oznamte pojišťovně co nejdříve, a dále postupujte podle jejích pokynů,
 • online nahlášení škodné události je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody,
 • před samotným hlášením si připravte:
  • číslo pojistné smlouvy,
  • údaje o škodě (kdy, kde a co se stalo),
  • údaje o účastnících a poškozeném majetku, včetně kontaktů (telefonických, mailových),
 • nezapomeňte ke spisu přiložit i zhotovenou fotodokumentaci
 • po registraci škody budou všechny doklady a hlášení škody posouzeny likvidátorem,
 • v případě potřeby provedení prohlídky vás bude kontaktovat technik, který si s vámi dohodne prohlídku, nebo vám bude zaslána korespondence k dalšímu řešení. Z tohoto důvodu vás žádáme o připojení správných kontaktních údajů.

Více informací

Nahlášení škody
Prohlídka technikem

Prohlídka technikem

 • Podle typu a rozsahu škody vás bude kontaktovat technik ohledně provedení prohlídky škody.
 • Datum, čas a místo si dohodnete přímo s technikem.

Více informací

Likvidace škody

 • Likvidátor prostuduje všechny doložené podklady ke škodě.
 • Pokud jsou dostačující k ukončení škodné události, likvidátor přistoupí k likvidaci škody. V případě potřeby budou vyžádány doplňující doklady.

Více informací

Likvidace škody
Informace o stavu škody

Informace o stavu škody

 • Nejrychlejší cestou k informacím o spisu je sledováni on-line škodního spisu zde, kde můžete také sledovat stav udalosti, vkládat doklady nebo zasílat dotazy přímo do škodního spisu,
 • V případe potíží s on-line spisem je možné využít e-mail: e-mail likvidace.majetek@uniqa.cz. Nezapomeňte uvést číslo škody.

Více informací

Ukončení likvidace škody

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření škody. O jeho ukončení budou strany písemně informovány.

Více informací

Ukončení likvidace škody

Dokumenty ke stažení

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou další možnosti řešení škody?
 • online řešení škodní události je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody. Do hlášení lze okamžitě připojit požadované dokumenty, čímž urychlíte dobu likvidace škody. Aktuální stav likvidace škody můžete sledovat online zde.
 • e-mailem: likvidace.majetek@uniqa.cz,
 • poštou: vyplněný a podepsaný formulář spolu s podklady ke škodě pošlete na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6,
Kdo je povinný řešit škodu a předložit doklady?
 • Nahlášení škodné události je povinností pojištěného, ​​která mu vyplývá z jeho pojistné smlouvy. Bez jeho vyjádření k příčině a okolnostem vzniku škody nelze událost prošetřit,
 • povinnost předložit požadované doklady má ten, kdo má nárok na pojistné plnění,
 • všechny doklady musí být čitelné, srozumitelné, označené a podepsané odpovědnou osobou. Neúplné doklady (nečitelné, neoznačené, nepodepsané, nesrozumitelné) nelze považovat za doručené.
Může pojištěný uhradit škodu poškozenému?
 • Práva a povinnosti pojištěného jsou uvedeny v konkrétních pojistných podmínkách jeho smlouvy,
 • v případě úhrady škody poškozenému bez vyjádření pojišťovny se pojištěný vystaví riziku, že s ním poškozený nebude spolupracovat a neposkytne mu doklady potřebné k uplatnění nároku vůči pojišťovně.
Co je spoluúčast a kdo ji hradí?
Spoluúčast je částka, kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný, podle podmínek, které si dohodl v pojistné smlouvě. Tato částka není součástí náhrady poskytované pojistitelem. 
Na jakou osobu je možné vystavit doklad o opravě?
Doklad o opravě se vystavuje na osobu, která si takovou opravu objednala. V zásadě se má jednat o vlastníka věci, tedy poškozeného. Nelze vystavit doklad na pojišťovnu. 
Je možné proplatit opravu přímo opravci?
 • při škodě na pojištěném majetku klienta je možné o takovou úhradu požádat. K žádosti musí být předloženy pověření klienta na takovouto úhradu spolu s úplnými údaji pro poskytnutí platby, 
 • při škodě na majetku třetích osob (pojištění odpovědnosti za škodu) takové plnění je možné za předpokladu, že je potvrzen rozsah krytí, pravní základ a byla předložena plná moc od poškozeného na příslušného opravce na přijetí plnění. Uvedené neplatí při škodách zaměstnance vůči zaměstnavateli při výkonu povolání. 
Jak se stanoví výše pojistného plnění u movitých a nemovitých věcí?
Pojistné plnění za škodu lze vypořádat dvěma způsoby, případně jejich kombinací:
 • Rozpočtem nákladů na opravu, teda bez předložení dokladů o úhradě (náklady vypočítáme my automatizovaným výpočtovým systémem s využitím ceníků stavebních prací, internetových ceníků a pod.).
 • Na základě předložení dokladů o úhradě za provedené práce za účelem odstranění škody odbornou firmou (dodavatelsky). V tomto případě nejprve zašlete likvidátorovi návrh na provedení opravy formou položkového rozpočtu (výpis položek k opravě včetně předpokládaných nákladů na opravu).
 • Preferovaný způsob řešení je vhodné uvést už do hlášení, nebo neprodleně po tom, jak se rozhodnete 
Kdy je potřeba řešit škodní událost? 
 • Škodní událost je ve smyslu pojistných podmínek třeba hlásit neprodleně,
 • škodní událost nahlaste dříve, než začnete odstraňovat její následky (kromě nezbytných bezpečnostních a hygienických opatření, nebo opatření k předcházení vzniku dalších škod a zvětšování stávajících).
Je v případě požáru nebo krádeže nezbytné čekat na ukončení šetření policie, příp. hasičů?
Ano, pro rozhodnutí o pojistném plnění jsou doklady o ukončení a výsledku šetření nezbytné.
Co mám delať v případe, kdež není možné doložit doklad požadovaný pojišťovnou?
 • v takovém případě je třeba uvést důvod, pro který není možné doklad předložit, případně předložit jiný doklad, který jej nahrazuje (pokud takovým disponujete),
 • pokud uvedený doklad nezašlete nebo dostatečně nevysvětlíte důvody jeho nedoložení, bude od vás opakovaně požadovaný, čímž se prodlouží doba vybavení. 
Pokud zaměstnanec způsobí škodu třetí osobě (odlišné od zaměstnavatele), může být faktura za opravu vystavena na tohoto zaměstnance?
Ve smyslu právních předpisů je za škodu způsobenou třetím osobám odpovědný výhradně zaměstnavatel. Po poskytnutí odškodnění třetí osobě (např. zákazníkovi) je zaměstnavatel oprávněn žádat náhradu vůči zaměstnanci podle ustanovení Zákoníku práce.
Kontakty
Zavolejte nám
Všeobecná infolinka
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00
Napište nám